Site Policy

Úvodní ustanovení

 1. Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.isstechn-online.cz včetně aplikací na subdoménách, je Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvkové organizace (dále jen „Provozovatel“).
 2. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k tomuto webu. Nepatří mu ovšem všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který pracovníci Provozovatele umísťují na webových stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu. Uvedené komponenty náleží podle platné právní úpravy jejich tvůrcům.
 3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu (dále jen „Uživatel“), která má v úmyslu užívat nebo užívá webové stránky Provozovatele.

Způsob užívání webových stránek

 1. Používání webových stránek je možné pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého studia a nepoškozování dobrého jména Provozovatele ani osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách uvedeny.
 2. Informace užité na webových stránkách Provozovatele smí Uživatel užívat (stahovat, zobrazovat, tisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Uživatel není oprávněn informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu a vědomí Provozovatele nebo jeho pracovníků, kteří jsou držiteli autorských práv k jednotlivým materiálům. Používané kopie informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská práva či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k informacím vztahují. Provozovatel nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Omezení odpovědnosti a správnost informací

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil spolehlivost a správnost informací umístěných na těchto webových stránkách a obsah webových stránek poskytuje Uživateli „tak, jak je“. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Informace na těchto internetových stránkách jsou nezávazné a jsou zveřejňovány pouze za studijním účelem. Jsou informativní a obecné povahy a nemohou proto odrážet specifické požadavky jednotlivých Uživatelů. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nebo odstranění informací z webových stránek bez předchozího upozornění.

Vznik, zánik a podmínky užívání těchto stránek

 1. Na užívání těchto stránek neexistuje právní nárok.
 2. Na tyto stránky je umožněn přístup pouze pedagogickým pracovníkům a žákům Integrované střední školy technické Mělník, příspěvkové organizace, se sídlem K Učilišti 2566, 276 01 Mělník (dále jen „Škola“). O tom, zda bude konkrétnímu Uživateli umožněna registrace na těchto stránkách, rozhoduje výlučně Provozovatel. Proti jeho rozhodnutí není možné podat odpor.
 3. Na tyto stránky může být umožněn přístup také zákonným zástupcům žáků Školy, jestliže o to Provozovatele výslovně požádají.
 4. Každý Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje v tajnosti a nesmí je za žádnou cenu poskytnout dalším osobám. Ani nezletilý žák nesmí poskytnout své přihlašovací údaje svým zákonným zástupcům a naopak. Stejně tak nesmí jeden žák poskytnout své přihlašovací údaje jinému žákovi. Jestliže se Uživatel domnívá, že mohly být jeho přihlašovací údaje zneužity, je povinen si je okamžitě změnit.
 5. Je přísně zakázáno sdílet obsah těchto stránek s dalšími osobami, a to v jakékoliv formě (elektronicky, v tištěné podobě apod.) a jakoukoliv cestou (e-mailem, sdílením na sociálních sítích atp.). Tento zákaz sdílení se vztahuje i na sdílení mezi registrovanými Uživateli navzájem!
 6. Jakékoliv nestandardní jednání Uživatelů, tedy takové, které může vzbuzovat oprávněnou obavu, že Uživatel nedodržuje tyto zásady, vyhodnotí Provozovatel jako porušení autorského práva a bude na něj reagovat zrušením registrace Uživatele bez náhrady.
 7. Neposkytnutím registrace nebo zrušením registrace ze strany Provozovatele nevzniká Uživateli nárok na jakékoliv odškodné nebo náhradu nebo povinnost Provozovatele či učitele Školy dále poskytovat studijní materiály jinou cestou. Současně takové jednání Provozovatele nelze vyhodnotit jako právoplatnou výmluvu pro neplnění studijních povinností Uživatele.

Ochrana osobních údajů a dat

 1. Webové stránky Provozovatele se snaží maximálně chránit informace o svých Uživatelích. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím webových formulářů považujeme za citlivé a aktivně je chráníme v režimu on-line i off-line. Zatímco na internetu chráníme osobní údaje pomocí šifrování SSL (aplikace běžící na protokolu HTTPS), děláme také vše pro to, abychom ochránili osobní údaje našich Uživatelů i v režimu off-line. Souhlas s přístupem k identifikovatelným osobním údajům má pouze jediná fyzická osoba, kterou je Mgr. Jakub Císař.
 2. Uživatel smí kdykoliv v souladu s Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů využít svých práv. Pro jakékoliv uplatnění práv Uživatele, je zapotřebí kontaktovat správu osobních údajů na adrese cisar(et)isstechn.cz.
 3. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám s úmyslem poškodit Uživatele.

Externí odkazy

Webové stránky Provozovatele mohou obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá Provozovatel kontrolu. Mějte tedy na paměti, že Provozovatel neřídí ani neovlivňuje obsah takových webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak nepřebírá Provozovatel žádnou odpovědnost za webové stránky, přes které se dostanete na webové stránky Provozovatele, a které patří třetí straně.

Závěrečná ustanovení

 1. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách Provozovatele nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.
 2. Podmínky užívání webových stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 13. 3. 2020 a naposledy změněny 21. 7. 2020.
Naposledy změněno: Tuesday, 21. July 2020, 11.13